187299_8309

CZ
Srdečně Vás vítám na stránkách Překladatelsko-tlumočnického servisu NIKE-IMG.
Jmenuji se Otmar Robosz, třináct let se profesně věnuji písemným překladům a ústnímu tlumočení. Profesní dráhu jsem začínal ústním tlumočením v kombinaci jazyků polského a českého. Výsledkem dlouholeté praxe, získávání zkušeností, přijímání nových výzev, ale také zvyšování odborných kvalifikací, sebevzdělávání a směřování k dokonalosti je současná spolupráce s překladatelskými agenturami, firmami, institucemi a soukromými klienty z Česka, Polska, Slovenska, Německa a Ukrajiny. Provádím písemné překlady obyčejné i soudně ověřené v kombinaci jazyků polského a českého na úrovni rodilého mluvčího obou jazyků, obyčejné překlady v kombinaci jazyků polského a slovenského a v kombinaci jazyků českého a slovenského. Také poskytuji různé druhy ústního tlumočení a korektury.
Mojí vizí je stát se lídrem a partnerem na trhu překladatelských služeb.
Mým posláním je poskytovat nejkvalitnější služby a mít spokojené a věrné klienty.
PL
Witam serdecznie na stronie Serwisu Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych NIKE-IMG.
Nazywam się Otmar Robosz, od trzynastu lat zajmuję się zawodowo tłumaczeniem pisemnym i ustnym. Karierę zawodową rozpoczynałem tłumaczeniem ustnym w kombinacji języków polskiego oraz czeskiego. Owocem długoletniej praktyki, zdobywania doświadczenia, podejmowania nowych wyzwań ale także podnoszenia kwalifikacji zawodowych, samokształcenia oraz pędu do doskonałości jest obecna współpraca z biurami tłumaczeń, firmami, instytucjami oraz prywatnymi klientami z Czech, Polski, Słowacji, Niemiec i Ukrainy. Obecnie wykonuję tłumaczenia pisemne zwykłe oraz przysięgłe w kombinacji języków polskiego i czeskiego na poziomie native speakera obu języków, przekłady pisemne w kombinacji języków polskiego i słowackiego oraz w kombinacji języków czeskiego i słowackiego. Także oferuję różne rodzaje tłumaczenia ustnego i korektę.
Moją wizją jest stać się liderem i partnerem na rynku usług tłumaczeniowych.
Misją jest świadczyć najbardziej jakościowe usługi i mieć zadowolonych i wiernych klientów.
SK
Srdečne Vás vítam na stránkach Prekladateľsko-tlmočníckeho servisu NIKE-IMG.
Volám sa Otmar Robosz, trinásť rokov sa profesijne venujem písomným prekladom a ústnemu tlmočeniu. Profesijnú dráhu som začínal ústnym tlmočením v kombinácii jazykov poľského a českého. Výsledkom dlhoročnej praxe, získavania skúseností, prijímania nových výziev, ale aj zvyšovania odborných kvalifikácií, sebavzdelávania a smerovania k dokonalosti je súčasná spolupráca s prekladateľskými agentúrami, firmami, inštitúciami a súkromnými klientmi z Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka a Ukrajiny. Vykonávam písomné preklady obyčajné i súdne overené v kombinácii jazykov poľského a českého na úrovni rodeného hovorcu oboch jazykov, obyčajné preklady v kombinácii jazykov poľského a slovenského a v kombinácii jazykov českého a slovenského. Tiež poskytujem rôzne druhy ústneho tlmočenia a korektúry.
Mojou víziou je stať sa lídrom a partnerom na trhu prekladateľských služieb.
Mojím poslaním je poskytovať najkvalitnejšie služby a mať spokojných a verných klientov.